Eettinen lautakunta

Eettisen lautakunnan jäsenet 2022-2023

Puheenjohtaja

Pauli Juuti

Emeritusprofessori, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Jäsen

Minna Logemann

Kauppatieteiden tohtori, apulaisprofessori, Baruch College, New York, USA

Jäsen

Maarit Laiho

Kauppatieteiden tohtori, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Suomi

1.   Olemassaolon syy

Haluamme Divacossa auttaa jokaista asiakasorganisaatiota ja jokaista asiakasorganisaation palveluksessa olevaa henkilöä tulemaan siksi, mitä kyseinen organisaatio ja henkilö voivat parhaimmillaan olla. Tämän varmistamiseksi olemme perustaneet eettisen lautakunnan, jonka tehtävänä on varmistaa, että jokainen Divacon toimintatapa vastaa korkeatasoisia laatuvaatimuksia ja, että edellä kuvatun toiminnan päämäärä toteutuu.

2.   Toiminnan tavoite

Tutkimusten osalta huolehdimme siitä, että tutkimusten luotettavuus (reliabiliteetti) ja asiaankuuluvuus (validiteetti) ovat korkealla tasolla.

  1. Määrällisten tutkimusten osalta tämä merkitsee, että käytämme vain kyselyitä ja mittauksia, joiden luotettavuusluku alpha-kertoimen avulla mitattuna on selkeästi yli tutkimukselta yleensä edellytettävältä tasolta.
  2. Laadullisten tutkimusten osalta tämä merkitsee, että nojaudumme kirjassa Puusa & Juuti (toim.) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät, Gaudeamus, 2020 kuvattuihin menettelytapoihin. Erityisesti olemme sitoutuneet kirjan sivujen 25, 26, 333, 334, 335 (kuvat sivun lopussa) kuvaamiin menettelytapoihin. Pyydämme erikseen lupaa laadullisen aineiston hankkimiseksi jokaiselta tiimiltä- ja tiimin jäseniltä.
  3. Kehittämisen (mm. coachaus, mentorointi, valmennus ja koulutus) osalta tämä merkitsee sitä, että takaamme toiminnan vaikuttavuuden sekä reaktiopalautteiden, oppimisen ja käyttäytymisen muutosten sekä toiminnan tuloksen kehittymisen tasolla. Ts. Divacon koulutuksen vaikuttavuus pysyy laadukkaana. Eettinen lautakunta valvoo jokaisen toteutetun kehittämistapahtuman laatua eri tavoilla ja tasoilla.

3. Tietosuoja ja datan käsittely

Datan käsittely (Data processing)

  • Kaikki data käsitellään anonyymisti = Henkilötietoja käsittelee vain rajoitettu joukko Divacon tutkijoita. Henkilötietoja (data) ei luovuteta tämän joukon ulkopuolella.

Tietoturva (GDPR) & Tutkimustiedon luottamuksellisuuden vaaliminen (Confidentiality)

  • Käytämme tutkimuksessamme vain Euroopan Unionin alueella sijaitsevia servereitä, mikä on osa GDPR:n mukaista datan käsittelyprosessia. Lisäksi GDPR:n mukaisesti jokainen tutkimukseen osallistunut henkilö voi pyytää oman datansa meiltä (Divacolta) itselleen ja/tai pyytää tietonsa poistettaviksi GDPR:n mukaisesti.
  • Divacon ja tutkimusalustamme DPA-dokumentti (Data Protection Agreement) on erikseen saatavilla pyydettäessä.

4. Laadullisen tutkimuksen lupa

Ennen jokaista asiakasorganisaation purkutilaisuuden aloitusta, pyydämme erikseen lupaa laadullisen aineiston hankkimiseksi jokaiselta tiimiltä- ja tiimin jäseniltä. Laadullinen tutkimus toteutetaan rikastamaan jo aiemmin toteutettua määrällistä tutkimusta asiakasorganisaatiosta.

“Tämä tilaisuus tullaan tallentamaan laadullista tutkimusta varten. Jokainen tilaisuuteen osallistuva hyväksyy tämän jäämällä tilaisuuteen. Käytämme tallennetta rikastamaan laadullisella datalla jo aiemmin kerättyä määrällistä tutkimusta. Tallennetta käsitellään GDPR:n mukaisesti, ja tallenteen sisältämää dataa ei luovuteta eteenpäin muille ja/tai kolmansille osapuolille.”

5. Lautakunnan jäsenet toimikaudella 2022-2023

Eettisessä toimikunnassa on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.

Puheenjohtaja

Pauli Juuti, Emeritusprofessori, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Jäsenet

Minna Logemann, kauppatieteiden tohtori, apulaisprofessori, Baruch College, New York, USA

Maarit Laiho, kauppatieteiden tohtori, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Suomi

 

 

Yhteystiedot
eettinenlautakunta(at)divaco.fi