Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Etenkin nopeasti kasvavilla yrityksillä on ominaispiirteitä, joita on pakko ottaa huomioon tiimien kehittämisessä. Nämä ominaispiirteet voidaan pelkistää kahdeksi suureksi haasteeksi. Ensinnäkin kasvavissa yrityksissä tarvitaan jatkuvasti lisää työvoimaa ja uuden henkilöiden tuleminen tiimin jäseneksi vaikuttaa puolestaan koko tiimin toimintaan. Toiseksi yrityksen nopea kasvaminen aiheuttaa työkuormaa, ja työkuorman lisääntyminen vaikuttaa tiimin työskentelyyn.

Uuden henkilön tuleminen ryhmään merkitsee sitä, että koko ryhmä taantuu ryhmän muotoutumisvaiheeseen ja ryhmän on käytävä lävitse ryhmän kehitysvaiheet: muotoutuminen, myrskyäminen, normittuminen ja tiimiytyminen.

Usein ajatellaan, että kehitystaso, jonka jokin tiimi on saavuttanut työskentelynsä kuluessa säilyy siitä huolimatta, että tiimiin tulee uusia henkilöitä. Tämä on virheellinen ajatus. Jo yhdenkin uuden henkilön tuleminen tiimiin, aiheuttaa sen, että koko ryhmän kehitysvaihe madaltuu. Toisin sanoen, aina kun tiimiin tulee uusia henkilöitä ryhmän kehitysvaiheet alkavat alusta. Tämä johtuu siitä, ettei ryhmän kokemuksellista osaamista voi siirtää eteenpäin uusille henkilöille ja siitä, että ryhmän jäsenten väliset suhteet muuttuvat.

Uuden henkilön tuleminen ryhmään merkitsee sitä, että koko ryhmä taantuu ryhmän muotoutumisvaiheeseen ja ryhmän on käytävä lävitse ryhmän kehitysvaiheet: muotoutuminen, myrskyäminen, normittuminen ja tiimiytyminen. Voi tosin olla, että ryhmä kykenee melko pian käyttämään hyväkseen, ryhmään jo aikaisemmin muodostuneita toimintatapoja ja ajattelumalleja. Tämä merkitsee sitä, että ryhmän kehittyminen saattaa olla nopeampaa kuin tavanomaisesti. Kuitenkin tämäkään ei välttämättä pidä paikkaansa, sillä uusi henkilö voi olla henkilönä sellainen, että hän muuttaa ryhmän rakennetta radikaalilla tavalla ja tämä puolestaan vaatii uudenlaisten toiminta- ja ajattelumallien kehittämistä.

Nopeasti kasvavan yrityksen tiimitoiminnan kehittämisen toinen suurehko haaste aiheutuu siitä, että tiimin jäsenille kehittyy yrityksen kasvun myötä helposti varsin erilainen työkuorma.

Uuden henkilön ryhmän kehitysvaiheelle aiheuttama pulma voidaan ryhmän kehittämisessä ottaa huomioon, keskustelemalla ryhmän aikaisemmista pelisäännöistä ja ajattelumalleista kaikkien ryhmän jäsenten kanssa avoimella tavalla. Näin voidaan ryhmän uusi jäsen sosiaalistaa ryhmään ja sen työskentely- ja ajattelutapoihin myönteisellä tavalla. Kuitenkin vaikka uusi henkilö olisi kuinka joustava ja oppimishaluinen hyvänsä myös ryhmän ”vanhojen” jäsenten on syytä varautua siihen, että hekin joutuvat muuttamaan toimintatapojaan.

Nopeasti kasvavan yrityksen tiimitoiminnan kehittämisen toinen suurehko haaste aiheutuu siitä, että tiimin jäsenille kehittyy yrityksen kasvun myötä helposti varsin erilainen työkuorma. Uusien henkilöiden tuleminen ryhmään vielä pahentaa tätä tilannetta, sillä ryhmän saadessa uusia henkilöitä työkuormaa aluksi siirretään niille, jotka saavat työt nopeasti tehdyiksi.

Ryhmän kehittämisen edellytys on, että ryhmässä kyetään aidosti ja avoimesti tunnistamaan töiden epätasainen jakautuminen. Toisin sanoen ryhmän jäsenten on kyettävä avoimesti keskustelemaan työmääristään ja hyväksymään sen, ettei uusia töitä voida aina vain antaa samoille henkilöille, vaan että ryhmän jäsenten on voitava jakaa liiallista työmäärää keskenään. Tämä vaatii sitä, että myös ylempi johto osallistuu ryhmän kehittämiseen.

Aiheeseen liittyvää

Valmiin tiimimallin kehittäminen

Uusi tiimi: mitä haasteita uusi tiimi kohtaa?

Työelämän kunniamitallijuoksu™