Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Valmiin tiimimallin rakentaminen osaksi organisaatiota

Usein organisaatioissa otetaan käyttöön jokin uusi idea tai johtamismalli, mutta sitä ei toteuteta kunnolla tai sen toteuttaminen jää puolitiehen. Tämä voi johtua siitä, että uusi johtamisjärjestelmä tuodaan jo valmiiksi ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa useat muut johtamisjärjestelmät kilpailevat keskenään esihenkilöiden ja henkilöstön huomiosta. Tämä voi johtua myös siitä, että uusi johtamisnäkemys on ristiriidassa aikaisemman organisaatiokulttuurin ja siihen liittyvien toiminta- ja ajattelutapojen kanssa.

Mikäli tiimimallia koetetaan tuoda yritykseen, jossa on käytössä lukuisia erilaisia johtamisjärjestelmiä, jotka sopivat melko huonosti keskenään, on epäonnistumisen riski suuri. Tällöin ennen kuin uuden tiimimallin kehittämistä aloitetaan, olisi ylimmän johdon ja keskijohdon sekä henkilöstön käytävä aito ja avoin vuoropuhelu siitä, mitkä ovat niitä ajattelu- ja toimintatavat, jotka aidosti edistävät työskentelyä ja mitkä ovat niitä toimintatapoja, joista on syytä luopua ennen kuin siirrytään tiimitoimintaan. Mikäli ristikkäisiä johtamiskäytäntöjä ei pystytä purkamaan, ei tiimitoiminnalla ole suurta onnistumisen mahdollisuutta, vaikka sitä kuinka kehitettäisiin tai vaikka henkilöstö ja lähiesihenkilöt sitä kuinka kannattaisivat.

..perinteinen hierarkkinen organisaatiokulttuuri, jota ylläpidetään johto- ja esihenkilökeskeisellä toimintatavalla. Tällaiseen kulttuuriin ei tiimitoimintaa voida istuttaa..

Tilanne on vielä edellistäkin vaikeampi, mikäli organisaatiossa vallitsee perinteinen kulttuuri, joka on tiimitoiminnan ideologian vastainen. Tavanomaisimmillaan tällöin organisaatiossa on perinteinen hierarkkinen organisaatiokulttuuri, jota ylläpidetään johto- ja esihenkilökeskeisellä toimintatavalla. Tällaiseen kulttuuriin ei tiimitoimintaa voida istuttaa, vaikka sitä kuinka yritettäisiin, sillä tiimitoiminnan onnistuminen edellyttää, että tiimeille annetaan aitoa toiminta- ja päätöksenteko-oikeutta. Mikäli vasta perustettujen tiimien jäsenet huomaavat, ettei heillä ole käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa asioihin tai että heidän tekemiään päätöksiä ei organisaatiossa oteta käyttöön eikä kunnioiteta, vesittyy tiimitoiminta saman tien.

Usein organisaatioissa onkin ajauduttu tilanteeseen, jossa toiminnan tasolla olevia ryhmiä (asiantuntija, toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä) kutsutaan tiimeiksi, mutta tiimitoimintaa ei harjoiteta, sillä perinteinen johto- ja esihenkilökeskeinen toimintatapa on jyrännyt sen alleen. Tilannetta ei voida korjata ottamalla yhä uusia kehittäjiä tuomaan ”oikeanlaista” tiimimallia organisaatioon. Ainoa tapa korjata tilanne on, että johto- ja esihenkilökeskeisestä toimintamallista luovutaan, organisaation hierarkkista rakennetta madalletaan ja tiimeille annetaan aitoa päätöksentekovaltaa.

Aiheeseen liittyvää

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Uusi tiimi: mitä haasteita uusi tiimi kohtaa?

Työelämän kunniamitallijuoksu™